ul. Nowosielska 38B, 15-617 Białystok Polska
85 654 64 52
biuro@vapro.pl
AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL
SENSUS

Akty prawne

Ustawy i Rozporządzenia w zakresie gospodarki wodno-wodomierzowej.


Wybrane artykuły.


Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Art. 19.

1. Rada gminy, po dokonaniu analizy projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne, uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zwany dalej „regulaminem”. Regulamin jest aktem prawa miejscowego.
2. Regulamin powinien określać prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym:
1) minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
2) szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług;
3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach;
4) warunki przyłączania do sieci;
5) techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych;
6) sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne wykonanego przyłącza;
7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków;
8) standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków;
9) warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.


Ustawa Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001r , Rozdział 7 – Sankcje za naruszenia przepisów ustawy

Art. 26.
1. Kto wbrew przepisom ustawy:

  1. wyraża wartości wielkości fizycznych w jednostkach miar innych niż legalne,
  2. wprowadza do obrotu lub użytkowania, stosuje bądź przechowuje w stanie gotowości do użycia przyrządy pomiarowe, podlegające prawnej kontroli metrologicznej, bez wymaganych dowodów tej kontroli lub niespełniające wymagań,
  3. użytkuje przyrządy pomiarowe w dziedzinach, o których mowa w art. 8 ust.1, niezgodnie z warunkami właściwego ich stosowania,
  4. dokonuje legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej przyrządów pomiarowych bez wymaganego upoważnienia,
  5. (uchylony),
  6. świadomie utrudnia organom administracji miar wykonywanie ich zadań w zakresie sprawowania nadzoru

     – podlega karze grzywny.


Ustawy